CYBERPIT SOLUES, LDA.

Solues para toda vida

Testemunhos

"Cyberpit Soluções, Lda. - Soluções para toda vida".

Existimos para lhe proporcionar uma vida melhor. 

Deixe aqui seu comentário / testemunho sincero sobre os nossos serviços.

Obrigado.

 

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

65 Comments

Reply FrankFar
3:03 PM on November 8, 2019 
Э?а п?едп?и??ие ?ак???ое ак?ионе?ное об?е??во ??СУ? ??а?но????ин?к в?полн?е? новей?им ме?одом ?еле-видео ин?пек?и?инжене?н?? ?и??ем, ?е?ей ?оз. б??ов??, ?е?нологи?е?кой и ливневой канализа?ии, водо??оков, водоп?оводов, водозабо?н?? ?кважи, ??С, инжене?н?? ?и??ем, ливневой канализа?ии и ?ак далее.
Телеин?пек?и? л?б?? ???б о???е??вл?е??? ?пе?иал?ной каме?ой, ко?о?а? п?о?оди? по ???бе и дае? вид на ?к?ан и в одно и ?о же в?ем? в?полн?е??? видеозапи?? изоб?ажени?.
?одобна? п?ове?ка позвол?е? ?зна?? ?о??о?ние ??енок и ???ков ???б, обла??и ?а?положени? ?ви?ей, из??нов и ин?? пов?еждений, обна??жи?? за?о?? и ино?одн?е ?лемен??, незаконн?е в?езки и ?ак далее. ?идеоин?пек?и? ?акже имее? возможно??? б??? и?пол?зована и в ?л??ае п?и?ма ???боп?оводов по?ле заве??ени? в?полнени? ???ои?ел?н?? ?або?, ?емон?н?? ?або?.
?аибол??им пл??ом ????ой??ва ?елеин?пек?ии не?омненно ?вл?е??? ее мобил?но???, п?о??о?а под?ода к ???боп?овод?, а к?оме ?ого возможно??? пол??а?? видеоизоб?ажение вн???енни? де?алей ???б?.

Э?а п?оизвод??венна? компани? ?? Ы??У ?ежд??е?ен?к
?або?ае? на об?ек?а? как индивид?ал?н?? ?ак и п?ави?ел???венн?? п?едп?и??и??.

?ид?одинами?е?ка? о?и??ка ?кважин : в??окоп?о?н?е водопод?емн?е ???б? из н??Х
Reply ameliaMat
9:45 AM on November 5, 2019 
http://vergleichshop.eu/ SpalcurceVorMemoVeit
Reply Richardbog
1:50 AM on November 5, 2019 
? компании диагно??и??е? ?кважин?, п?оизводи? Ремон? ?и??ем водо?набжени?.

? на?ей ?и?ме дл? ва? е???в п?одаж?(??л?ги) ?????ЦЫ , Резе?в?а?? и емко??и ?илинд?и?е?кие (Р?С, Р?С), ?е?алки ?кладн?е под ев?ок?б, Си??ема ме?ани?е?кого обезвоживани? о?адка (ме?о?ного ?ипа), Смо??ов?е колод??, ?локи биологи?е?кой заг??зки (???), ма?е?иал и?полнени? : ме?алл ,??еклопла??ик, ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеков?е конвейе??, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ??и??ка ??о?н?? вод на о?нове ??Р (мемб?анного био ?еак?о?а), ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеки из кон????к?ионной и не?жаве??ей ??али, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?е?ко?лови?ел?, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) С?ан?ии пожа?о???ени?, ?????????Т???У Со?б?ионна? ?ил???а?и?, а ?акже в?е дл? ав?омойки Си??ема о?и??ки вод? дл? ав?омоек.

У на? в? найде?е ??С дл? ко??еджей, а ?акже ?оллек?о?а, м? можем п?оизве??и ?емл?н?е ?або?? и п?окладка ???б. ???ение а??езиан?ки? ?кважин, ?еологи?е?кое из??ение нед?, ?б?л?живание ?и??ем водо?набжени?.

?б?л?живание ?кважин : ?елеин?пек?и? ?кважин
Reply Anthonzer
5:35 AM on November 1, 2019 
http://trezvyvoditel.flyland.ru/ ??езв?й води?ел?
Reply TimothyApept
8:49 AM on October 28, 2019 
One thing that seems to hold most marketers
back, are the technical hurtles.Lets face it, we dont want to sit and learn
how to codeWe want to MARKET.Well here is a perfect solution
Click here to get EmailSpike (heck,
even developers will start using this)So instead of going through a 5 page tutorial
on how to hack up code (errrrr).
[IMAGE]
Now you can embed HTML5 video and dynamic countdown
timers into your emails with two snippets of code
that look like this
[IMAGE]
It literally takes 60 seconds to add the two most
powerful sales triggers to your emails now (with
NO coding required).==
Get it now!!
To your success,
TimothyPS.
After the charter special these two apps
are going to be sold separately and their normal
prices.Grab the bundle of Video Spike and Timer Spike
before this offer goes away!== Get it now!!
Reply NeooBax
12:04 AM on October 24, 2019 
?де?? в? може?е заказа?? копи? л?бого ?ай?а под кл??, недо?ого и ка?е??венно, п?и ??ом не ??а?? ?вое в?ем? на ?азли?н?е п?ог?амм? и ??илан?-?е?ви??.

?лони?овани? подлежа? ?ай?? как на кон????к?о?а?, ?ак и на движка?:
- Tilda (Тил?да)
- Wix (?ик?)
- Joomla (?ж?мла)
- Wordpress (?о?дп?е??)
- Bitrix (?и??ик?)
и ?.д.
?еле?он 8-996-725-20-75 звони?е пи?и?е viber watsapp
?опи?????? не ?ол?ко одно???ани?н?е ?ай?? на подобии Landing Page, но и много???ани?н?е. Создае??? полна? копи? ?ай?а и на???аива???? ?о?м? дл? о?п?авки за?вок и ?ооб?ений. ??оме ?ого, подкл??ае??? админка (админ панел?), позвол???а? ?едак?и?ова?? код ?ай?а, измен??? ?ек??, заг??жа?? изоб?ажени? и док?мен??.

?де?? в? пол??и?е ве?? комплек? ??л?г по копи?овани?, ?аз?або?ке и п?одвижени? ?ай?а в Яндек?е и Google.

Хо?и?е ?зна?? ?кол?ко ??ои? ?дела?? копи? ?ай?а?
напи?и?е нам
8-996-725-20-75 звони?е пи?и?е viber watsapp
Reply Motourn
1:22 PM on October 19, 2019 
?а?а межд?на?одна? компани? п?едо??авл?е? малом? и к??пном? бизне??, а ?акже ?а??н?м ли?ам комплек?ное ?е?ение л?б?? п?облем - о? зак???и? и ?еги???а?ии ?пе?иализи?ованной компании до ??иди?е?кой подде?жки на в?е? ??бежа? е? ?о?ми?овани?. ?? в?егда ?еним л?бого на?его клиен?а, об?а?ив?его?? к нам.

?ндивид?ал?но???? п?ед??авленной ?або?? ?вл?е??? по???оение дли?ел?н?? взаимоо?но?ений ?о в?еми на?ими клиен?ами, о?нованн?? на п?ин?ипа? индивид?ал?ного под?ода к л?бом? клиен?? и ?о??анение ?ек?е?но??и данн??.

??е на?и в??ококвали?и?и?ованн?е ?о???дники, ?ам?м бол??им п?ак?и?е?ким п?о?е??ионал?н?м оп??ом в ??е?е оказ?ваем?? нами ??л?г. ?л??ев?м положением ? на? по п?ав? ?вл?е??? ?о, ??о, ?о???дни?а? ? н?не?ней компанией, в? п?иоб?е?ае?е н?жн?й и??од, бази????ий?? на на?и? знани?? и дев??иле?нем п?ак?и?е?ком оп??е. ??иди?е?ка? кон??л??а?и? по ?емейн?м воп?о?ам
?? ?пе?иализи??ем?? на ?еги???а?ии и ликвида?ии ??иди?е?ки? г?аждан и ?а??н?? бизне?менов, б??гал?е??ки? ??л?га? дл? небол??ого и ??еднего п?едп?инима?ел???ва, комплек?ном ??иди?е?ком ?оп?овождении ??иди?е?ки? г?аждан. ? ?акже п?оводим ?еги???а?и? п?ав на жил?е поме?ени?,?еги???а?и? п?ав на земел?н?е ??а??ки,за?вление об о?мене ??дебного п?иказа,п?ед??ави?ел???во ин?е?е?ов в ??де,?еги???а?и? ип,?оп?овождение ?делок,??иди?е?кое ?оп?овождение де??ел?но??и,?еи???а?и? ?ова?н?? знаков,?аздел им??е??ва,о?па?ивание о??ов??ва,?по?? о де???,???дов?е ?по?? в Сама?е.
Reply bbzMotourn
1:12 AM on October 14, 2019 
У на? в? найде?е ??С дл? п?ом??ленн?? п?едп?и??ий, а ?акже блоки биологи?е?кой заг??зки ббз, м? можем п?оизве??и ?а?о?? дл? ?кважин. ???ение негл?боки? ?кважин, ?нжене?н?е из??кани?, Ремон? ?и??ем водо?набжени?.

? компании имее??? к п?одаже ????????Ц????Ы? ?Р??????, Резе?в?а?? ?? о???ойники, Рамн?е ме?алки, Си??ема ме?ани?е?кого обезвоживани? о?адка (ме?о?ного ?ипа), ?инейн?е колод??, ?ио?лок (??), ??и??ка п?ом??ленн?? ??о?н?? вод (молоко, пиво, ?пи??, живо?новод??во, п?а?ки ?.д.), ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ?ен?о?н?й конвейе?, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ??и??ка ??о?н?? вод на о?нове ??Р (мемб?анного био ?еак?о?а), ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ?нга??, ?авил?он?, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?е?ко?лови?ел?, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?омп?е??о?? диа??агменн?е, ?????????Т???У Угол?н?й ?о?бен?, а ?акже в?е дл? ав?омойки Си??ема о?и??ки вод? дл? ав?омоек.

? компании п?оек?и??е?, п?оизводи? ?иквида?и? ?кважин на вод?.

обезвоживание о?адков ??о?н?? вод и е?е блок биологи?е?кой заг??зки к?пи?? блок биологи?е?кой заг??зки ббз 45
Reply KRMotourn
12:19 AM on October 14, 2019 
We design branded design solutions, giving close attention to standards safety and functionality . Cooperate with client on all absolutely stages do comprehensive analysis location apartments , carry preliminary counts .You are interested in any questions .
Kitchen and laundry renovations it is very expensive pleasure, when, if a it do independently
In the firm Corporation CCEL East Flushing work specialists, they all know about Homewyse kitchen remodel.
The Specialized Company ready to provide high-quality Farm kitchen remodel by democratic tariffs . Masters with great experience work no doubt help fully change in a matter of days . The price depends on selected style of kitchen.

Each dwelling apartments, houses, cottages or other housing Huguenot unique and has personal multifunction load. This especially refers modern kitchens.

Kitchen remodel excel spreadsheet Midtown - kitchen renovation manhattan
Reply Heatherval
4:46 PM on October 12, 2019 
?ок?о? по?екомендовал данн?й п?епа?а? и он о?ен? ?о?о?о помог!


лека???во пакли?ак?ел
Reply antonglarp
10:21 PM on October 5, 2019 
?а на?ем ?ай?е nsksoft.net в?егда до???пн? ?ам?е нов?е п?ог?амм? дл? Windows
Reply Motourn
5:49 PM on October 2, 2019 
?огда ав?омобил?ное ??екло пок??вае??? ??е?инам ?о н?жна б?де? замена, ?о вам в ав?о?е?ви?е 2 ?азновидно??ей ?в?о??екла : о?игинал?ное и б?в?его?по??еблени?. ?ам ?е?а?? какое ???анавлива?? на ?во? ав?о.

?обов?е ???кла о? ав?о, как и л?б?е д??гие зап. ?а??и ав?о, дел???? на ?никал?н?е и о? п?оизводи?елей д??ги? ?и?м. ??игинал?н?е ?в?о??екла изда???? либо на ??Т???????, занима??ем?? в?п??ком ма?ин, либо ? под??д?иков ав?окон?е?на, в?п??ка??и? запа?н?е ?а??и по ли?ензии ав?обобил?ного завода, ?е ??о непо??ед??венно ???анавлива???? в п?оизводим?е ав?омобили.
?агазин ав?о Ф??о ???пп занимае??? п?одажей ?в?омобил?н?е ???кла по в?ей ???ане.
У??ановкой ?в?о ???кл ?анимае??? на?а компани?.

?оли?овка ав?о??екл.
??ен? поп?л??н?м пов?еждением п?ог?е??ивного ?а?ки по п?ав? ?вл?е??? по?е?? лобов?м ???кло о? ав?о п?оз?а?но??и из-за по????о??ей, ?а?апин, как п?авило, о? ??еклоо?и??и?елей. ? пол?з? за?и?? клиен?ов компании-п?оизводи?ели п?оизвод?? ав?о ???кла из довол?но м?гки? видов ??екла, ??о и делае? ??о? из??н ?а?п?о???аненн?м.
Ча???е пов?еждени? ав?о ???кл б?ва??: незна?и?ел?н?е, гл?бокие, ??едние пов?еждени?.
Ф??о ???анавливае? ав?омобил?н?е ???кла как на о?е?е??венн?е, ?ак и на за??бежн?е ма?ин? а ?акже на г??зов?е ав?о.
компани? Ф??о изго?овл?е? ав?омобил?н?е ???кла на заказ.

??и?иал?н?й ?клад-о?и? лобов?? ??екол в Сама?е замена заднего ??екла
Reply Moneytek
9:10 PM on September 29, 2019 
Just How to Generate income - www.instagram.com@3119923437/Nb0zsS
Reply Mergadhekly
9:23 AM on September 26, 2019 
??б?е ?ова?? из Тайланда на ?ай?е С?пе?банк.

?о?ме?ика
Това?? дл? здо?ов??
Тай?кие ?елебн?е ??ав? и ?а??ени?
Тай?кие мази, бал?зам?
?а?одна? меди?ина Тайланда
???-?, пи?ев?е добавки
??епа?а?? дл? ??илени? половой по?ен?ии
?намени?ое коко?овое ма?ло
Целебн?й ?ок нони
Чай, ко?е из Тайланда
С?ед??ва дл? по??дени?
?од??ки из ла?ек?а
?а?ки дл? воло?
??ло
??бна? па??а
?езодо?ан?
Reply krasavaMat
1:30 PM on September 20, 2019 
http://top5vergleish.eu/ SpalcurceVorMemoVeit
Reply baileyMat
12:13 PM on September 17, 2019 
http://vergleish.eu/ SpalcurceVorMemoVeit
Reply JamesGiree
6:24 AM on August 28, 2019 
canadian drugs online online pharmacy no prescription needed canada pharmacies online prescriptions
Reply Motourn
7:53 PM on July 19, 2019 
. , 20, 20 , .
, :
-, , .

?
- , , , , , , , .

-
Reply Robertavask
8:50 PM on July 15, 2019 
Hello everyone, tired of sitting with no money?
I was just a poor student, and now i make 1000$ - 1500$ every day here: http://9binaryoptions.net/uploads/reviews/best-sites-to-make-mone
y-online.htm - how to make big money
It works! Checked. Good luck to all!

This home work is available in all countries! These articles will help you:
http://9binaryoptions.net/uploads/reviews/how-to-earn-extra-cash.
htm how to earn extra cash
http://9binaryoptions.net/binarnye-opciony-s-minimalnym-depozitom
.html
Start Now!
Reply alexmab
3:38 AM on July 8, 2019 
Reply Klavdiev04
4:27 AM on July 6, 2019 
, . . , . . . , . , , . . . , , , . . . . . , , . , https://zordelectro.ru/
Reply Motourn
10:27 AM on July 4, 2019 
! - -. , , , , , link builders, /, , , . . 5 . - ! , , -, 1 , - . -. !

Reply Lucasfax
8:38 AM on July 4, 2019 
names of drug cartels in mexico http://www.polohotel.it/comprare-vidalista-pfz.php prescription drug abuse consequences
Reply ERRoger
9:13 AM on July 2, 2019 
, . . - .
, . . , , , , , . , -.
Reply Lucasfax
10:56 PM on June 22, 2019 
most effective penile enlargement pills http://berlutivini.it/anadrol-farmacia-pfz.php polaroid android tablet 10 inch
Reply Thomasrat
4:52 PM on June 8, 2019 
drugstore.com 20 off coupon code iktorivil.familybelle.com prime healthcare services ontario ca
Reply Motourn
1:51 PM on June 8, 2019 
! SEO web- , -. , , , , , link builders, , , /, . - . - 15 . - ! - , , , 1 , . -. .

Reply Motourn
6:38 PM on June 5, 2019 
! SEO - -. , , , , , , , /, link builders, . 7- . - . - ! , , -, 1 , . . .

Reply RichardJN
2:18 AM on May 30, 2019 
, . . , , , , . , .
, , , , , . alias ( ), .

, . . . , , .
Reply Edwardmig
9:06 PM on May 29, 2019 
Reply ArthurCeace
8:25 PM on May 28, 2019 
healthcare consulting firms boston zolpidem.aforum.fr how to pass a drug test the next day
Reply CharlesPem
8:53 AM on May 19, 2019 
how to deal with drug addicts duromine.jcink.net job application for cvs pharmacy
Reply SamEJ
7:42 PM on May 16, 2019 
, .
, , :
;
;
.
Reply Zlo88On
6:20 PM on May 16, 2019 
Ekstrakcja danych Warszawa oferuje usugi przywracania dostpu do danych po wszelakich typach uszkodze nonikw, jak: uszkodzenia logiczne typu chkdsk), uszkodzenia elektroniczne takie jak: zwarcie ukadw na pytce elektroniki zewntrznej HDD oraz uszkodze mechanicznych jak np. zatarcie silnika. Wejd tutaj aby zapozna si z informacjami dotyczcymi odzyskiwania danych
Reply Michaelniz
8:02 AM on May 11, 2019 
Reply Motourn
4:06 PM on April 30, 2019 
- , . , . , , .
, .
, , , , .. , .
, , .


.

-
Reply Galinacof
2:36 PM on April 29, 2019 
Reply Paulo Jorge
3:58 AM on April 5, 2019 
Bom dia,
Muito obrigado pela moringa. Eu agora durmo bem. Antigamente tinha sempre problemas de insnio e problemas intestinais, gases, clicas e priso de ventre, mas desde que comecei a consumir o p de folhas de moringa as minhas noites tm sido tranquilas e acordo todas as manhs com uma sensao de bem-estar incrvel! E posso comer a vontade o que quiser, o meu sistema digestivo responde sempre de forma positiva e estou livre de tantos problemas que me afligiam.
Eu tenho a rvore da moringa em casa, mas tenho de admitir que no tem qualquer comparao eu tentar fazer a minha moringa em casa em relao a comprar o produto pronto a usar e dentro das especificaes para os efeitos imediatos. J lutei muito com as folhas, com os liquidificadores, agora chega! Descobri que o melhor mesmo comprar j feito e esse produto "Fonte de Vida" - Moringa Olefera 100% natural tem dado resultados estupendos na minha vida. Muito obrigado.

Paulo Jorge
Reply Cyberpit Solues
5:54 AM on March 19, 2019 
Hi Williamfib,

Thank you for your statement.
Actually we do not sell electronics here.
Try search on Google, youll find some of them for free. Thanks,

Cyberpit Solues, Lda.
Reply Williamfib
11:03 PM on December 27, 2018 
Hello, admin.

Interesting website, really!
But "Search" function on it doesnt work. Sad.

Where I can buy electronics here?
I lost insternet connection :((

P.S. Where I can get XEvil4.0 for free?
It's best captcha solver, included Google ReCaptcha.
Need it for white SEO. Thanks.
Reply Cyberpit Solues
6:00 PM on March 18, 2018 
Josias,
Obrigado pelo seu testemunho.
A planta produz efeito renovador das clulas epiteliais, dos rgos sexuais e do crebro (Moringa: ch natural promete melhorar a vida sexual dos casais).

Cyberpit Solues, Lda.
Reply Josias Pedro
1:28 AM on March 18, 2018 
O meu desempenho sexual melhorou muito. Passo o dia todo cheio de energia e muito ativo e na hora H ja nao vivo as frustracoes do passado... O meu muito obrigado pelo po.

Josias
Reply Cyberpit Solues
6:39 AM on March 17, 2018 
Ol Marta,
Ficamos felizes por ti que estejas curada. Na verdade a Moringa Olefera no s tem imensas propriedades curativas como tambm preventivas. Esta planta milagrosa tem a capacidade de curar inmeras enfermidades e prevenir cerca de 300 doenas, incluindo o cncer. melhor prevenir do que remediar. Obrigado pelo seu testemunho.

Cyberpit Solues, Lda.
Reply Marta Zau
2:10 AM on March 17, 2018 
Ol sou Marta Zau,
Eu tinha duas miomas no meu tero. Tomei medicamentos durante anos, mas cada vez que fosse fazer ecografia l estavam elas e continuavam a crescer. O desespero levou-me a procurar solues alternativas. Foi a que me deparei com o p de moringa produzido por essa empresa.
Desde que comecei a tomar esse p de folhas de moringa em menos de 6 meses as miomas desapareceram. Estou curada. E no paro mais de tomar a moringa para me proteger de outros males.

Marta
Reply Cyberpit Solues
2:02 AM on March 17, 2018 
Caro Gilberto,
Agradecemos o seu estrondoso testemunho. Ns estamos comprometidos em providenciar-lhe os produtos de Moringa Olefera da melhor qualidade disponveis no mercado, para ajud-lo a obter solues naturais para a sua sade e bem-estar. Alegramo-nos com a sua cura e fazemos votos de que sua sade e bem-estar continuem a vir em primeiro lugar.

Cyberpit Solues, Lda.
Reply Gilberto Pedro
11:47 PM on March 16, 2018 
Madalena, eu confirmo que tambem fui curado por esse po de moringa. Eu sou hipertenso, diabetico, tinha colestero elevado e excesso de gordura, enfim, tinha tantos problemas de saude que eu vivia inundado em medicamentos e sem solucao e os medicos ja nao saniam o que fazer para me ajudar. Foi entao que alguem me sugeriu o po de moringa da cyberpit e comecei imediatamente a tomar 1 colher de cha de po de moringa 2 vezes ao dia (de manha tomo cha em jejum e ao jantar ponho o po na comida). Todos os meus problemas desapareceram. Desde 2015 que nao tomo nenhum medicamento a nao ser a minha moringa, encostei tudo. Desde que comecei a consumir o po de moringa a minha tensao arterial e normal, niveis de acucar no sangue sao regulares e aceitaveis, o colesterol reduziu para o normal e o meu peso e o ideal (era gordo mas agora sou elegante).
Os medicos me perguntam "qual o meu segredo para o milagre que a medicina moderna achava impossivel?" Eu so tenho uma resposta: PO DE FOLHAS DE MORINGA OLEIFERA (200g).
Desde entao, continuo a consumir o po de folas de moringa regularmente.
Eu agradeco a essa empresa Cyberpit Solucoes por nos trazer esse milagre que e o po pronto a usar 100% natual, e a Deus por permitir o milagre da minha cura. Obrigado.

Gilnerto pedro
Reply Cyberpit Solues
4:20 AM on March 12, 2018 
Cara Madalena,
Muito obrigado pelo seu testemunho. Realmente o P de Folhas de Moringa Olefera excelente no combate hipertenso arterial. A maioria dos testemunhos que temos dos nossos consumidores que desde que passaram a consumir o p de folhas de moringa no precisam de medicamentos convencionais e a sua tenso arterial permanece dentro dos parmetros.

Cyberpit Solues, Lda.
Reply Madalena Sahela
7:50 PM on March 11, 2018 
Eu sou a Madalena Sahela e vivo no Namibe. Meu marido sempre sofreu de hipertenso arterial, entre muitas crises, mas, graas a Deus, desde que tomamos conhecimento do vosso p de folhas de moringa e passamos a encomendar a partir de Cabinda diretamente para o Namibe o meu esposo est muito bem. A sua tenso arterial est sempre normal. E tambm no para mais de tomar 2 vezes por dia. Estamos muito gratos vossa empresa por nos trazer este milagre para o nosso pas. Obrigada.

Madalena
Reply Cyberpit Solues
7:23 PM on March 11, 2018 
Prezada Brigitte,
Ns agradecemos o teu testemunho em como foste curada, atravs da nossa moringa, das intensas dores de estmago que te atormentara durante anos. Parabns pela tua cura!
O nosso p de folhas de moringa 100% natural e carrega consigo todo o potencial curativo e preventivo da "planta milagrosa", tambm chamada "rvore da vida", Moringa Olefera. Obrigado.

Cyberpit Solues, Lda.
Reply Brigitte Antnio
7:11 PM on March 11, 2018 
Este p de moringa me ajudou muito quando tinha problema de dor de estmago. Eu sempre sofri de intensas dores de estmago durante anos. Mas aps eu ter adquirido o P de folhas de Moringa da Cyberpit Solues "Fonte de Vida", comecei a consumir uma colher de ch do p de manha e outra noite (eu mastigava mesmo o p e depois bebia gua) e nunca mais tive a dor de estmago. Actualmente continuo a tomar essa moringa normalmente. Estou curada! Muito obrigado.

Brigitte